THỦ TỤC XEM HÀNG HÓA TRƯỚC KHI KHAI HẢI QUAN

Để đảm bảo hàng hóa của bạn được nhập khẩu về nước đúng như những gì bạn mong muốn, thì việc xem hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan là điều vô cùng cần thiết..

Việc này sẽ giúp bạn quản trị được mọi rủi ro khi mang hàng về kho và  kịp phản hồi sớm cho bên đối tác.

Căn cứ vào luật hải quan, nghị định, thông tư (Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu) để chủ đơn vị hàng hóa có thể thực hiện các bước làm thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan:

Bước 1: Chủ hàng làm đơn đề nghị xem hàng hoá trước khi làm thủ tục hải quan gửi người đang giữ hàng hoá, đồng thời thông báo cho Chi cục Hải quan để giám sát theo quy định.

Bước 2: Người giữ hàng hoá lập biên bản chứng nhận, có xác nhận của người đang giữ hàng hoá, chủ hàng và công chức hải quan giám sát, mỗi bên tham gia giữ 01 bản.

Bước 3: Cơ quan hải quan niêm phong hàng hoá. Trường hợp hàng hoá không thể niêm phong được thì trong biên bản chứng nhận phải thể hiện được tình trạng hàng hoá và ghi rõ người giữ hàng hoá chịu trách nhiệm giữ nguyên trạng hàng hoá.

Những bước đơn giản như vậy, đã khiến bạn đỡ băn khoăn lo lắng chưa? Hi vọng thông tin của chúng tôi sẽ khiến bạn thông thái hơn trong quá trình làm thủ tục xem hàng của mình.